Vanuit een behoefte om zowel schoolgebouwen, als de sporthal en de ouderenzorgorganisatie te vernieuwen, is er rond 2014 gekozen om hier gezamenlijk mee bezig te gaan. Daarbij is onderzocht of er ook inhoudelijk kon worden samengewerkt. Deze gedachte heeft na een intensieve voorbereiding gestalte gekregen. Het leidend motief in dit project werd Jij doet ertoe!, waarbij de kernwoorden Ontmoeten-Verbinden-Verrijken zijn. Bij het ontstaan van het idee en de ontwikkeling daarvan, zaten naast de gemeente (eerst Winsum en in een later stadium Het Hogeland) en Stichting De Hoven, de schoolbesturen van VCPO Noord Groningen en Lauwers en Eems samen aan tafel. In een iets
later stadium is ook de buurt, en de naaste buren betrokken. Daarnaast zijn via presentaties en de pers ook het dorp en de regio geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken.

De gemeente Het Hogeland en ouderenzorgorganisatie De Hoven realiseerden daarop in Winsum een nieuw gebouw ten behoeve van twee scholen, een verpleeghuis voor geriatrische revalidatie en verpleeghuiszorg, kinderopvang, sportvoorzieningen, welzijn en recreatieve activiteiten voor wijkbewoners en de inwoners van Het Hogeland: de Tirrel.
Het gebouw de Tirrel faciliteert door haar vorm, op een passieve wijze de visie van de Tirrel: elkaar ontmoeten, komen tot verbinding en daardoor verrijking realiseren.

In de naam ‘de Tirrel’ is kort en bondig de bedoeling van de nieuwbouw verwoord. Een levendige plek in de wijk en een gebouw waar iedereen altijd voor verschillende activiteiten terecht kan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken. De naam die eind 2016 door de Winsumers is gekozen, is een Gronings woord en staat voor ‘slim levende’, oftewel erg levendig.

Visie

De visie van de Tirrel is het faciliteren en stimuleren van een mini-samenleving, waarbij een meerwaarde ontstaat voor de betrokkenen. Iedereen is er welkom. Er is in één gebouw plek voor verschillende organisaties in het sociale domein. Deze organisaties zijn er naast hun kernactiviteit op gericht om onderling samen te werken, samen te leven en samen te leren met als leidend motief Jij doet ertoe!. Het geheel is daarmee meer dan de som der delen. Hierbij is er extra aandacht voor mensen in een achterstandssituatie. De kernwoorden zijn Ontmoeten-Verbinden-Verrijken.

Ambitie

De ambities van de Tirrel kunnen we globaal in een aantal thema’s onderscheiden.


Cultuur

Onze visie gaat over ontmoeten, verbinden en verrijken, waarbij iedereen ertoe doet. Alles wat er gebeurt in de Tirrel draagt daaraan bij en krijgt betekenis in de cultuur van de Tirrel. Een cultuur die voelbaar, tastbaar en zichtbaar is en vertaald wordt in termen van houding en gedrag, inrichting, tastbaarheden, communicatie en verhalen, gewenste effecten en resultaten. Kortom de Tirrel zit in ons DNA!
Cultuur is echter nooit af, maar altijd onderwerp van gesprek. De basis van de cultuur wordt gevormd door en krijgt betekenis in de dagelijkse (werk)praktijk.

Zowel de visie, als de ambities en de cultuur komen ook terug in de Huisregels de Tirrel.